منو | دسته بندی محصولات
سبد خرید شما
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
تمام شد
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه

سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه

  • موجودی: تمام شد
  • مدل: سرویس 63 پارچه جهیزیه عروس تیتیز مدل AP-9377 شیشه
0 تومان

Titiz AP-9377 Bride Dowry Set 63 Pcs ابعاد
بسته بندی: طول: 77، عرض: 58، ارتفاع: 42.5 سانتی‌متر جنس
پلاستیک سایر مشخصات
ست جهیزیه 63 پارچه قابلیت شست‌وشو: با دست
- مشخصات قیف:
ست سه عددی قیف با طرح گل دارای یک استند با قطر 7.9 و ارتفاع 9.8 سانتی‌متر و وزن 25 گرم
دارای یک قیف بزرگ با قطر 13 و ارتفاع 11.7 سانتی‌متر و وزن 21 گرم دارای یک قیف متوسط با قطر 9 و ارتفاع 11 سانتی‌متر و وزن 16 گرم
دارای یک قیف کوچک با قطر 8 و ارتفاع 10.3 سانتی‌متر و وزن 10 گرم دارای یک نگهدارنده به طول 9.5 سانتی‌متر
قابل‌شست‌و‌شو با ماشین ظرف‌شویی
- مشخصات آبکش و لگن‌ها: دارای دو عدد آبکش و چهار عدد ست سبد و لگن
یک عدد آبکش با ابعاد: طول: 26.5 ، عرض: 20.5، ارتفاع: 15 سانتی‌متر دارای حفره برای خالی کردن آب بدون نیاز به آبکش جداگانه
دارای دستگیره برای حمل و جا‌به‌جایی آسان وزن: 173 گرم
یک عدد آبکش با ابعاد: طول 32.9 ، عرض 29.4 ، ارتفاع 13.9 سانتی‌متر مناسب برای آبکشی انواع مواد غذایی مانند پاستا و..
دارای پایه دارای دو عدد دسته برای حمل و جا‌به‌جایی آسان آبکش
دارای دو دریچه باز‌شونده برای خروج آسان مواد‌ غذایی از داخل آن وزن آبکش 272 گرم
یک عدد سبد و یک عدد لگن برای شستن و آبگیری انواع میوه ابعاد سبد: طول 33 ، عرض: 27.5 و ارتفاع 13 سانتی‌متر و وزن 152 گرم
ابعاد لگن: طول 32.5 ، عرض: 27.5 و ارتفاع 12 سانتی‌متر و وزن 151 گرم دارای دسته برای حمل آسان
یک عدد سبد و یک عدد لگن برای شستن و آبگیری انواع سبزیجات ابعاد سبد: طول 27 ، عرض 23.5 و ارتفاع 12 سانتی‌متر و وزن 112 گرم
ابعاد لگن: طول 26.5 ، عرض 23.5 و ارتفاع 11 سانتی‌متر و وزن 119 گرم یک عدد سبد و یک عدد لگن کوچک برای شستن و آبگیری سبزی و میوه در مقدار کم
ابعاد سبد: طول 19.2 ، عرض 17.2 و ارتفاع 9 سانتی‌متر و وزن 46 گرم ابعاد لگن: طول 18.5 ، عرض 17 و ارتفاع 9.6 سانتی‌متر و وزن 68 گرم
یک عدد سبد و یک عدد لگن با یک دسته برای خیس کردن و آبکشی انواع میوه و سبزی‌ها ابعاد سبد: طول همراه با دسته 36.7 ، عرض 22.5 ، ارتفاع 11.4 سانتی‌متر و وزن 133 گرم
ابعاد لگن: طول همراه با دسته 37.5 ، عرض 23.3 ، ارتفاع 11.5 سانتی‌متر و وزن 152 گرم قابل‌شست‌وشو با ماشین ظرف‌شویی
- ظروف نگهدارنده:
دارای شش عدد ظرف نگهدارنده با سایز‌های متفاوت قابلیت شستشو: ماشین ظرفشویی
ابعاد: قطر: 12.7 ، ارتفاع: 17 سانتی‌متر یک عدد ظرف پلاستیکی استوانه‌ای مناسب برای نگهداری از انواع مواد‌غذایی
دارای یک انبر پلاستیکی به طول 15 سانتی‌متر دارای یک محفظه داخلی با قابلیت قفل شدن داخل ظرف اصلی
ارتفاع محفظه داخلی 7.3 سانتی‌متر دارای دو دسته برای حمل آسان ظرف
دارای قطر 12.7 ، ارتفاع 17 سانتی‌متر و وزن 255 گرم ظرف نگهدارنده سایز یک مناسب برای نگهداری از نان و...
ابعاد: طول 39.5 ، عرض 25.4 و ارتفاع 15.2 سانتی‌متر و وزن 491 گرم گنجایش 10000 میلی‌لیتر
دارای درپوش چفتی با قابلیت جدا شدن از بدنه‌ی اصلی قابل‌استفاده داخل مایکروویو
ظرف نگهدارنده سایز دو مناسب برای نگهداری از انواع مواد غذایی ابعاد: طول 31 ، عرض 20.3 و ارتفاع 13 سانتی‌متر و وزن 333 گرم
گنجایش 5000 میلی‌لیتر دارای درپوش چفتی با قابلیت جدا شدن از بدنه‌ی اصلی
قابل‌استفاده داخل مایکروویو ظرف نگهدارنده سایز سه مناسب برای نگهداری از انواع مواد غذایی
ابعاد: طول 25.5 ، عرض 16 و ارتفاع 11.5 سانتی‌متر و وزن 184 گرم گنجایش 3000 میلی‌لیتر
دارای درپوش چفتی با قابلیت جدا شدن از بدنه‌ی اصلی قابل‌استفاده داخل مایکروویو
ظرف نگهدارنده سایز چهار مناسب برای نگهداری از انواع مواد غذایی ابعاد: طول 20.5 ، عرض 12.8 و ارتفاع 10 سانتی‌متر و وزن 106 گرم
گنجایش 1500 میلی‌لیتر دارای درپوش چفتی با قابلیت جدا شدن از بدنه‌ی اصلی
قابل‌استفاده داخل مایکروویو ظرف نگهدارنده سایز پنج مناسب برای نگهداری از انواع مواد غذایی
ابعاد: طول 16.5، عرض 10 و ارتفاع 8.4 سانتی‌متر و وزن 67 گرم گنجایش 750 میلی‌لیتر
دارای درپوش چفتی با قابلیت جدا شدن از بدنه‌ی اصلی قابل‌استفاده داخل مایکروویو
- فرچه ها:
دارای یک عدد فرچه دسته بلند مناسب برای شست‌و‌شوی سطوح مختلف ابعاد: طول همراه با دسته: 25 ، عرض: 11.7 سانتی‌متر و وزن 92 گرم
یک عدد فرچه آشپزخانه مناسب برای شستن فلاسک، انواع بطری و... دارای سر اسفنجی برای تمیز کردن سطوح بدون ایجاد خط و خش
ابعاد: طول فرچه 32.5 سانتی‌متر و وزن 53 گرم
- کاسه و پیاله ها: تعداد: 5 عدد
قابلیت شست‌و‌شو : دست - ماشین ظرف‌شویی کاسه سایز یک با قطر 13 و ارتفاع 6.2 سانتی‌متر و وزن 49 گرم
کاسه سایز دو با قطر 16.3 و ارتفاع 8 سانتی‌متر و وزن 68 گرم کاسه سایز سه با قطر 20.3 و ارتفاع 9.5 سانتی‌متر و وزن 108 گرم
کاسه سایز چهار با قطر 23.8 و ارتفاع 11 سانتی‌متر و وزن 149 گرم کاسه سایز پنج با قطر 27.5 و ارتفاع 13.2 سانتی‌متر و وزن 207 گرم
مناسب برای سرو سالاد، ماست، تنقلات و... قابلیت تحمل دما تا 95+ و 25- درجه سانتی‌گراد
- پارچ:
دارای دو عدد پارچ با ابعاد متفاوت دسته: دارد
قابلیت تغییر نحوه خروج آب: ندارد قابلیت شستشو: ماشین ظرف‌شویی
یک عدد پارچ کوچک با ابعاد: طول همراه با دسته 23.5 ، عرض 12.5 و ارتفاع 14.5 سانتی‌متر و وزن 99 گرم - دارای بدنه‌ی مدرج
- مناسب برای اندازه‌گیری انواع مواد غذایی - یک عدد پارچ بزرگ با ابعاد: طول همراه با دسته 25.5 ، عرض 20.5 و ارتفاع 14.5 سانتی‌متر و وزن 219 گرم
- مناسب برای خیس کردن انواع مواد غذایی
- ظرف پودر رختشویی: سه عدد ظرف پودر لباس‌شویی با سایز‌های متفاوت
در: دارد دسته: ندارد
دارای درپوش با قابلیت باز و بسته شدن به‌صورت چفتی دارای خروجی روی درپوش
ظرف پودر سایز یک با ابعاد: طول 18.5 ، عرض 8.7 و ارتفاع 13 سانتی‌متر و وزن 129 گرم ظرف پودر سایز دو با ابعاد: طول 18.5 ، عرض 8.7 و ارتفاع 18 سانتی‌متر و وزن 154 گرم
ظرف پودر سایز سه با ابعاد: طول 18.5 ، عرض: 8.7 و ارتفاع 24.3 سانتی‌متر و وزن 203 گرم
- آبچکان و جا قاشقی: دارای یک آبچکان و یک جا قاشقی داخل کشو و یک جاقاشقی ایستاده
قابلیت شست‌وشو: ماشین ظرف‌شویی ابعاد آبچکان: طول 38.5 ، عرض 27.5 ، ارتفاع 3.5 سانتی‌متر و وزن 223 گرم
مناسب برای آبگیری میوه و سبزی و انواع ظروف قابل‌استفاده روی ظرف‌شویی
دارای پایه برای نگه‌داشتن آن روی سینک ابعاد جا قاشقی: طول 32.5 ، عرض 24.5 و ارتفاع 3.5 سانتی‌متر و وزن 197 گرم
مناسب برای قرار دادن داخل کشو و کابینت دارای پنج قسمت مجزا برای قرار دادن انواع قاشق و چنگال و ابزار آشپزی
ابعاد جاقاشقی ایستاده: قطر 12 و ارتفاع 23 سانتی‌متر و وزن 183 گرم مناسب برای انواع قاشق و چنگال و ابزار آشپزی
دارای یک دسته در وسط جاقاشقی برای حمل آسان
ست جارو همراه با خاک‌انداز: وزن: 128 گرم
دارای یک جاروی کوچک به طول 23 سانتی‌متر دارای یک خاک‌انداز با طول 30.5 و عرض 21 سانتی‌متر
دارای قابلیت چفت شدن جارو روی خاک‌انداز
- گیره لباس: تعداد: 24 عدد
طول هر گیره 7.5 سانتی‌متر وزن تقریبی هر گیره 5 گرم
- ابزار آشپزی:
-دارای یک عدد رنده با ابعاد 6 × 22.5 سانتی‌متر و وزن 48 گرم؛ دارای تیغه‌ی فلزی و دسته‌ی پلاستیکی -دارای یک عدد رنده با ابعاد 5.8 × 24.5 سانتی‌متر و وزن 54 گرم؛ دارای تیغه‌ی فلزی و دسته‌ی پلاستیکی
-دارای یک عدد رنده با ابعاد 6 × 22.5 سانتی‌متر و وزن 53 گرم؛ دارای تیغه‌ی فلزی و دسته‌ی پلاستیکی -دارای یک عدد پیتزا بر با ابعاد 7.5 × 19.5 سانتی‌متر و وزن 45 گرم؛ دارای تیغه‌ی فلزی و دسته‌ی پلاستیکی
-دارای یک عدد همزن دستی به طول 27 سانتی‌متر و وزن 44 گرم؛ ساخته شده از فلز و دارای دسته‌ی پلاستیکی -دارای یک صافی چای به طول 20 سانتی‌متر و وزن 30 گرم؛ ساخته شده از فلز و دارای دسته‌ی پلاستیکی
-دارای یک دربازکن به طول 18.3 سانتی‌متر و وزن 42 گرم؛ ساخته شده از فلز و دارای دسته‌ی پلاستیکی -دارای یک کفگیر کوچک به طول 24.2 سانتی‌متر و وزن 39 گرم؛ ساخته شده از فلز و دارای دسته‌ی پلاستیکی
-دارای یک عدد زیر قاشقی با قطر 11.5 و طول 28.5 سانتی‌متر و وزن 49 گرم
- تخته گوشت: ابعاد: طول: 32.5 ، عرض: 28 ، ارتفاع: 2.3 سانتی‌متر
وزن: 588 گرم مناسب برای خرد کردن انواع گوشت و سبزیجات
دارای پایه‌های کوتاه بدون لغزش روی سطوح مختلف
- جارو و خاک‌انداز: دارای یک گردگیر کوچک و یک جارو دستی کوچک
گردگیر دارای سری پارچه‌ای مناسب برای تمیز کردن انواع سطوح حساس مانند میز‌های شیشه‌ای و...
سری پارچه‌ای دارای قابلیت جدا شدن از بدنه‌ی پلاستیکی طول گردگیر بدون سری: 27.5 سانتی‌متر
وزن گردگیر: 74 گرم جارو دستی مناسب برای نظافت فرش و موکت
ابعاد جارو: 4.7 × 12 × 16 سانتی‌متر وزن جارو: 108 گرم
- جای ادویه:
دارای چهار عدد جای ادویه کوچک جنس بدنه: شیشه
جنس سری: پلاستیک نحوه بسته شدن در: پیچی
ابعاد هر جا ادویه‌ای: قطر 3.6 و ارتفاع 6.5 سانتی‌متر وزن هر جا ادویه‌ای: 78 گرم
درپوش دارای پنج سوراخ کوچک و یک سوراخ بزرگ
- سبد رخت چرک: ابعاد: طول: 25.5، عرض: 25.5، ارتفاع: 27 سانتی‌متر
وزن: 221 گرم مناسب برای مرتب نگه‌داشتن انواع لباس‌های سایز کوچک
- ست سرویس بهداشتی:
دارای یک جا‌مسواکی با بسته‌بندی جداگانه و یک ست سرویس‌بهداشتی ابعاد بسته‌بندی: 11 × 11.5 × 22.5 سانتی‌متر
جامسواکی دارای دو عدد لیوان با قطر 8 و ارتفاع 9.7 سانتی‌متر با قابلیت جدا شدن از پایه طول پایه: 22 سانتی‌متر
وزن جا‌مسواکی: 218 گرم - ست سرویس بهداشتی شامل:
یک عدد جا‌صابونی با ابعاد 2.7 × 10 × 12.5 سانتی‌متر و وزن 38 گرم یک عدد پمپ مایع دستشویی با ابعاد 15 × 6.5 سانتی متر و وزن 57 گرم
یک عدد جا‌مسواکی لیوانی با ابعاد 11.5 × 6.9 سانتی‌متر و وزن 44 گرم یک عدد سطل زباله با ابعاد 25 × 20.2 سانتی‌متر و وزن 357 گرم
یک عدد فرچه توالت‌شوی همراه با پایه با وزن 219 گرم طول فرچه: 34 سانتی‌متر
ارتفاع پایه‌ی فرچه: 25 سانتی‌متر سطل زباله دارای یک درپوش چفتی
قمقمه:
دارای دو عدد قممقه با سایز‌های متفاوت دارای یک درپوش چفتی
درپوش دارای یک خروجی دارای بدنه‌ی مدرج
قابل‌شست‌و‌شو با ماشین ظرف‌شویی یک عدد قمقمه با قطر 9 و ارتفاع 18 سانتی‌متر و وزن 93 گرم
مناسب برای استفاده در محل‌کار، خانه، باشگاه و... یک عدد قمقمه با قطر 9 و ارتفاع 24 سانتی‌متر و وزن 122 گرم
مناسب برای استفاده در محل‌کار، خانه، باشگاه و...
- آب مرکبات‌گیری دستی: ابعاد: قطر: 14.5 ، ارتفاع: 11 سانتی‌متر
وزن: 92 گرم ارتفاع ظرف بدون درپوش 6.5 سانتی‌متر
مناسب برای گرفتن عصاره لیمو، پرتقال و...
ساخت ترکیه

نوشتن نظر
توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب

محصول الان ناموجود هست به محض موجود شدن خبر میدم بهتون

نام
ایمیل
تلفن همراه
توضیحات