چینی زرین پردیس پارس حمید تقدیس

سرویس چینی زرین مقصود تقدیس پردیس حمید پارس 

سرویس, های, چینی